Adverteer Gratis!

Boer met die Internet

Aanhef:

Die onderstaande voorwaardes en bepalings ("T & V’s") sal van toepassing wees op alle en enige subskripsies wat deur 'n adverteerder of agent van 'n adverteerder (gesamentlik na verwys as "Adverteerder") aan Boer Met Die Internet ("BMDI") voorgelê word. deur BMDI. BMDI of sy opdragte en die Adverteerder word gesamentlik na verwys as die "Partye". Hierdie T & V's en die besonderhede van die advertiser se intekening word gesamentlik na verwys as die "Advertensie-ooreenkoms" of "Ooreenkoms". Die advertiser se aanduiding dat hierdie T & V's aanvaarbaar is wanneer hulle hul intekening op BMDI indien, (en waar van toepassing, saam met BMDI se indiening sy kwotasie vir die termyn gekies deur die adverteerder en as gevolg daarvan die ontvangs deur BMDIvan die adverteerder se aanvaarding van die kwotasie) sal die aangaan van 'n bindende ooreenkoms tussen partye.

Definisies en Advertensiedienste:

1.1 Definisies:

Tensy die konteks duidelik en logies anders aandui, sal die volgende woorde en uitdrukkings die betekenis hê soos aangedui:

"Adverteerder": 'n Kommersiële kliënt wat 'n ooreenkoms aangegaan het met BMDI gebruik maak van BMDI se fasiliteit vir die koppeling van die kliënt se webwerf na BMDI se webnetwerk en, waar van toepassing, 'n Klein Adverteerder wat met BMDI gekontrakteer het om 'n Klein-advertensie te plaas.

"Advertensie": Die vertoon van 'n kommersiële kliënt se webwerf skakels, en, waar die konteks dit toelaat, ook die vertoon van 'n Klein-advertensie in ooreenstemming met die bepalings van die ooreenkoms, en 'aanlyn advertensie' sal 'n soortgelyke betekenis hê.

"Ooreenkoms": Die totale inhoud van die gekontrakteerde terme tussen die partye, soos omskryf in die aanhef.

"Kalendermaand": 'n Tydsduur vanaf en insluitende die datum waarop die aansoekvorm ingevul word vir 'n advertensie ontvang word deur BMDI (die aanvangsdatum) tot en met 'n datum gedurende die volgende kalendermaand wat een (1) minder as die maanddagnommer van die inisieringsdatum en die daaropvolgende kalendermaand dan van die aanvangsdatum begin volgende dag.

Kliënt": Dieselfde as "Adverteerder".

"Korporatiewe kliënt": 'n Handelsonderneming of 'n instelling met 'n nasionale of landswye teenwoordigheid en impak in die RSA en / of wat internasionaal handel. "Kommersiële kliënt": 'n Handelsonderneming of 'n instelling met 'n oorwegend gelokaliseerde teenwoordigheid en impak in enige stad, dorp, distrik of streek die RSA.

"Vervolgde tydperk": 'n Tweede of daaropvolgende tydperk wat deur 'n Adverteerder gekies word vir 'n advertensie wat deur BMDI vertoon moet word.

"Vertoon": In die geval van kommersiële advertensies, die fasilitering van die skakel na die advertiser se webwerf van BMDI se webwerf, en in die geval van klein advertensies, die publikasie van die advertensie in leesbare vorm in die betrokke slot op die BMDI se webwerf.

"Aanvanklike tydperk": Die eerste tydperk wat deur 'n Adverteerder gekies word vir 'n advertensie wat deur die BMDI vertoon sal word na die verstryking van die aanvanklike tydperk.

"Inisieringsdatum": Die datum waarop die aansoekvorm vir 'n advertensie deur BMDI ontvang word.

"Aanlyn Advertensie": Dieselfde as "Advertensie".

"Dienste": Die advertensiedienste wat deur BMDI gelewer word volgens die betrokke inskrywing.

"Webwerf": BMDI se webwerf Klein ": BMDI se fasiliteit om klein advertensies vir kliënte te plaas, hetsy in die kategorieë" Te koop "," Gesoek "of" Om te ruil ".

"Subskripsie": Die aansoekvorm soos deur die adverteerder aan BMDI, saam met almal, voorgelê Gelyktydige kommunikasie en ooreengekome ondernemings tussen partye.

"T & V’s": Hierdie terme en voorwaardes.

"Web Netwerk": Die webwerf van BMDI, wat al sy funksies insluit.

1.2. Dienste wat voorsien moet word, regte en verpligtinge van die partye.

1.2.1. Korporatiewe en Kommersiële Kliënte:

1.2.1.1. BMDI sal skakels na die webwerf van die kliënt plaas op BMDI se webnetwerk onder die gekategoriseerde kategorie of kategorieë sowel as onder die gekose verwante skakels soos gekontrakteer met die kliënt gedurende die termyn van hierdie ooreenkoms.

1.2.1.2. Sodanige plasing sal wees op die basis dat BMDI skakels sal vertoon wat na die kliënt se webwerf onder al sodanige kategorieë in sy Indeks en op alle ander gekoppelde plekke op sy web soos in die intekening gespesifiseer, sal plaasvind om besoekers aan die BMDI webnetwerk in staat te stel Om toegang tot die kliënt se eie webwerf te verkry deur op sulke skakels te kliek.

1.2.1.3. Die vertoning van 'n advertensie sal deur BMDI geraak word onmiddellik nadat enige ooreenkoms met 'n advertiser gesluit is.

1.2.1.4. Die kliënt onderneem om alle ooreengekome fooie maandeliks op die vervaldatum te betaal soos ooreengekom in die intekening.

1.2.1.5. 'N Bindende ooreenkoms soos omskryf in die aanhef, tree in werking tussen die partye by ontvangs deur BMDI van die Adverteerder se aanvaarding van 'n kwotasie of by ontvangs deur BMDI van die Adverteerder se eerste betaling, wat ookal eerste plaasvind.

1.2.1.6. Sodra 'n ooreenkoms aangegaan is, hetsy vir 'n aanvanklike tydperk of 'n voortgesette tydperk, sal die advertensie die ooreengekome volle kursus loop en kan dit nie deur die Adverteerder tydens sodanige lopie gekanselleer word nie.

1.2.1.7. BMDI sal geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid van enige aard aangaan ten opsigte van enige derde party ten opsigte van die inhoud van die Adverteerder se eie webwerf of ten opsigte van aanbiedinge en / of ondernemings wat op sodanige webwerf gemaak en gegee is nie, of met betrekking tot die mislukking van Die Adverteerder se webwerf om enige tyd oop te maak, en BMDI word hiermee deur die Adverteerder vrygestel met betrekking tot die moontlikheid van so 'n beweerde aanspreeklikheid.

1.2.1.8. BMDI sal in geen geval en onder geen omstandighede beskou word as 'n agent van die adverteerder of van enige derde party met betrekking tot enige transaksies wat tussen die adverteerder en sodanige derde party mag plaasvind as gevolg van die gebruik van BMDI se webnetwerk nie.

1.2.1.9. In die geval van 'n geskil of 'n kliënt kwalifiseer as 'n Korporatiewe kliënt of as 'n Kommersiële kliënt, sal die finale besluit oor die korrekte kategorie by BMDI en niemand anders wees nie, met dien verstande dat 'n kliënt se kategorie nie opgegradeer kan word van Kommersieel aan Korporatiewe gedurende die loop van enige advertensietydperk.

1.2.2.0 Klein advertensies:

1.2.2.1. BMDI sal die klein advertensie (s) plaas soos voorgeskryf deur die adverteerder onder die toepaslike alfabetiese kategorie in die Smalls-afdeling op BMDI se webnetwerk vir 'n minimum tydperk van een kalendermaand.

1.2.2.2. BMDI behou die reg voor om die bewoording van enige voorgestelde advertensie te skerm en goed te keur en te weier om 'n advertensie te stel na eie goeddunke en sonder om redes daarvoor te gee.

1.2.2.3. Die vertoning van 'n advertensie sal deur BMDI geraak word onmiddellik nadat enige ooreenkoms met 'n Adverteerder gesluit is.

1.2.2.4. Die adverteerder onderneem om die vereiste ooreengekome fooi vir die advertensie te betaal by die indiening van die aansoekvorm aan BMDI.

1.2.2.5. 'n Bindende ooreenkoms sal in werking tree tussen die partye by ontvangs deur BMDI van die Adverteerder se behoorlik ingevulde aansoek.

1.2.2.6. Sodra 'n ooreenkoms aangegaan is, kan dit gekanselleer word deur die Adverteerder te eniger tyd gedurende die ooreengekome tydperk vir die bestuur van die advertensie, maar die advertiser sal nie geregtig wees op terugbetaling van gelde betaal ten opsigte van die kalendermaand waarin sodanige Kennisgewing van kansellasie word ontvang.

1.2.2.7. BMDI sal in geen geval en onder geen omstandighede beskou word as 'n agent van die adverteerder of enige derde party met betrekking tot enige transaksies wat tussen die adverteerder en sodanige derde party mag plaasvind as gevolg van die adverteerder wat gebruik maak van BMDI se klein-advertensies fasiliteit.

1.2.2.8. BMDI sal geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid van enige aard aangaan met betrekking tot die inhoud van die Adverteerder se advertensie of met betrekking tot aanbiedinge en / of ondernemings wat gemaak en gegee is nie, of met betrekking tot ooreenkomste bereik en / of regte en verpligtinge deur enige party verkry as gevolg van sodanige advertensie en / of enige beweerde kontrakbreuk deur enige van die betrokke partye, en BMDI word hiermee deur die Adverteerder vrygestel met betrekking tot die moontlikheid van so 'n beweerde aanspreeklikheid of eis.

2. Onderbreking van Dienste. Die Adverteerder erken dat BMDI van tyd tot tyd tydelik nie die aanlyn-advertensie soos geskeduleer kan vertoon of dat die werf vir verskeie redes ontoeganklik of onbruikbaar is nie, insluitende (maar sonder om enige ander redelike oorsake buite BMDIse beheer te beperk ) (i) toerustingfoute, (ii) periodieke instandhoudingsprosedures of herstelwerk aan die terrein wat BMDI van tyd tot tyd mag onderneem; of (iii) oorsake buite die beheer van BMDI veroorsaak en wat nie redelik voorspelbaar is deur BMDI nie, insluitende, sonder beperking, kragonderbrekings, of onderbreking of versuim van telekommunikasie- of digitale oordragskakels, vyandige netwerkaanvalle en netwerkopeenhopings of ander mislukkings van onbeheersbare oorsprong of die natuur. Sulke onderbrekings van Dienste sal nie beskou word as 'n oortreding van die Advertensie-ooreenkoms of enige bepaling daarvan nie.

3. Lisensie Slegs in verband met hierdie Ooreenkoms, en slegs vir sover dit wettiglik nodig mag wees, verleen die Adverteerder aan die BMDI 'n beperkte, nie-oordraagbare, nie-eksklusiewe, wêreldwye lisensie vir die termyn van die Ooreenkoms om: (a) kopieer, gebruik , winkel, publieke vertoon, publiseer en oordra die aanlyn-advertensie; en (b) die hiperteksverwysings skakels van die Adverteerder se webwerf of webwerwe in te sluit, en (c) die Adverteerder se handelsname, handelsmerke of dienspunte in die aanlyn-advertensie te vertoon.

4. Eiendomsregte.

4.1 BMDI Eienaarskap. Behalwe soos voorsien in 4.2, erken die Adverteerder dat die BMDI webwerf (s), insluitende, sonder beperking, alle handelsname, handelsmerke, dienspunte, inhoud, teks, beelde, sagteware, funksionaliteit, bladsy en ander ontwerp en uitleg, media en ander Materiaal daarin, is 'n werk of kollektiewe werk, wat aan BMDI behoort of gelisensieer is, beskerm onder kopiereg-, handelsmerk- en ander intellektuele eiendomswette, al dan nie ontwikkel deur BMDI of deur enige ander persoon. Enige intellektuele eiendom in ontwerpe wat deur BMDI voorberei is, bly die eiendom van BMDI en Advertensies, insluitende sulke ontwerpe mag nie sonder toestemming van BMDI gereproduseer word nie.

4.2. Adverteerder Eienaarskap. Die Advertiser behou die reg, titel en belangstelling (insluitende kopiereg en ander eiendomsregte of intellektuele eiendomsregte) in die inhoud van die aanlyn-advertensie, adverteerderr se handelsname, handelsmerke en dienspunte daarin, al dan nie ontwikkel deur die advertiser of enige kontrakteur, onderaannemer of agent vir adverteerder.

4.3 Advertensie skakel. As 'n advertensie na 'n ander webwerf skakel, is die Advertewerder verantwoordelik vir die handhawing van sodanige skakel en vir die inhoud van die gekoppelde webwerf. BMDI kan enige advertensie verwyder wat inhoud bevat wat gekoppel is aan 'n webwerf wat volgens BMDI die dekking is.

4.4 Onaanvaarbare Inhoud. BMDI behou die reg voor om, op enige tyd en in eie goeddunke van BMDI , die Aanlyn Advertensie of enige gedeelte daarvan te weier wat: (a) versuim om te voldoen aan die formaat en tegniese spesifikasies; (b) kan die onderhewig aan 'n kennisgewing of eis van enige beweerde oortreding, soos vals aanwysing van oorsprong, vals advertering of onregverdige mededinging ingevolge die wet van enige jurisdiksie, (c) inhoud bevat of beweer dat dit inhoud, werk, naam, merk, aanwysing, materiaal of skakel wat werklik of potensieel enige toepaslike wet of regulasie oortree of inbreuk maak op enige eiendom, intellektuele eiendom, kontrak of deliktuele reg van enige persoon; (d) bevat enige inhoud, werk, naam, merk, benaming, materiaal of skakel wat aan 'n redelike persoon misbruik, obseen, pornografies, lasterlik, lastig, growwe aanstootlik, rassisties, vulgêr, dreigend of kwaadwillig kan wees; (e) bevat enige spioenware, webbug, web baken of enige soortgelyke verborge of deursigtige kode, skrif of roetine wat ontwerp is om inligting oor BMDI of die gebruikers van die BMDI webwerf (s) te versamel of op te spoor; of (f) watter BMDI in sy uitsluitlike oordeel besluit om sy korporatiewe beeld nadelig te maak.

5. Adverteerder / Agentskapswette en Aanspreeklikheid. BMDI kan staatmaak op die dade en vertoë van enige behoorlik aangestelde Agentskap as die dade en vertoë van die Adverteerder en as sodanig bindend vir Adverteerder. Enige agentskap wat 'n advertensie indien, stem in om gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik te wees vir Adverteerder vir alle gevolglike fooie as gevolg van BMDI, ongeag of Adverteerder reeds die Agentskap vir daardie fooie betaal het.

6. Fooie en Betaling.

6.1 Gelde. Die Adverteerder sal die ooreengekome advertensiefooie aan die BMDI betaal in die bedrae verskuldig en betaalbaar op die tye en in die bedrae soos ooreengekom in die intekening, en in sodanige rekening as wat die BMDI van tyd tot tyd mag dikteer.

6.2 Belasting. Die Adverteerder sal uitsluitlik verantwoordelik wees vir en betaal alle verkope, gebruik, diens of ander belastings, pligte of heffings van enige regeringsentiteit (uitgesluit belasting op BMDI se netto inkomste), insluitend rente en boetes daarop, indien enige, met betrekking tot die dienste, al dan nie vermeld in enige faktuur aan die adverteerder Fooie is uitgesluit van toepaslike Belasting op Toegevoegde Waarde dat die Adverteerder addisioneel aanspreeklik sal wees vir BMDI in die geval dat sodanige belasting in 'n bepaalde domicilie betaal moet word.

6.3 Rente en Versameling. Die Adverteerder stem saam dat dertig (30) dae na die inisiasiedatum enige onbetaalde Fooie rente op die hoër van die RSA sal toeval. Eerste rentekoers plus 3% per maand of die maksimum "Hof rentekoers" toelaatbaar onder toepaslike wetgewing (tans 15, 5%) en die Adverteerder sal daarna alle rente betaal. Die Adverteerder sal voorts alle koste van invordering, insluitend prokureursfooie en koste op prokureur en eie kliëntskaal, betaal indien enige insamelingspoging of optrede nodig is vir BMDI om die Fooie in te vorder.

7. Waarborge en vrywaring.

7.1 Adverteerder waarborg. Die Adverteerder waarborg aan BMDI dat: (i) die Adverteerder die reg en magtiging het om sy verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms te betree en uit te voer; (ii) die aanlyn-advertensie moet voldoen aan die beskrywing en spesifikasies wat in die aansoek uiteengesit word; (iii) die aanlyn-advertensie nie 'n kennisgewing of eis van enige vals aanduiding van oorsprong, vals advertering of onregverdige kompetisie ingevolge die wet van enige jurisdiksie uitmaak of onderhewig is nie; (iv) die aanlyn-advertensie bevat nie of sal na bewering inhoud, werk, naam, merk, aanwysing, materiaal of skakel bevat wat werklik of potensieel enige toepaslike wet of regulasie oortree of inbreuk maak op enige eiendom, intellektuele eiendom, kontrak of deliktuele reg van enige persoon of 'n persoon se handelsgeheime, naam, gelykenis of identiteit misbruik; (v) die aanlyn-advertensie bevat nie of sal na bewering inhoud, werk, naam, merk, aanwysing, materiaal of skakel bevat wat aan 'n redelike persoon misbruik, obseen, pornografies, lasterlike, lasterlike, baie aanstootlik, rassisties, vulgêr, dreigend of kwaadwillig; (vi) die aanlyn-advertensie bevat geen virusse, wurms, kwaadwillige kode, valdeure, agterdeure, tydskrifte, horlosies, tellers, FTP-bedieners of ander beperkende roetines, instruksies of ontwerpe, en geen webbakens, webbugs, spioenware of ander soortgelyke verborge of deursigtige kode, skrif of roetine wat ontwerp is om inligting oor BMDI of die gebruikers van die BMDI webwerf (s) te versamel, op te spoor of te oordra en (vii) dat die Adverteerder die reg het om die lisensie aan BMDI hierin toe te staan en om die wêreldwye kopiëring, vertoon en oordrag van die aanlyn-advertensie-inhoud te magtig.

7.2 BMDI waarborg. BMDII verteenwoordig en waarborg aan die Adverteerder dat: (i) BMDI die mag en gesag het om in te tree en sy verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms te vervul; en (ii) BMDI sal sy verpligtinge kragtens hierdie Ooreenkoms op 'n kommersieel billike wyse nakom.

7.3 Vrywaring. Die dienste en werf word verskaf, soos dit is, sonder enige waarborg, uitdruklik of geïmpliseer. BMDI waarborg nie dat die dienste of die webwerf ononderbroke of foutvry sal wees nie, en BMDI maak ook geen waarborg ten opsigte van die prestasie of enige resultate wat verkry mag word deur gebruik van die dienste of werf nie. Behalwe soos in artikel 7.2 uitdruklik gestel, maak BMDI geen ander waarborge, uitdruklik of geïmpliseer nie, insluitende, sonder beperking, enige geïmpliseerde waarborge van verkoopbaarheid en fiksheid vir 'n spesifieke doel, aangaande die onderwerp van hierdie ooreenkoms.

8. Algemeen.

8.1 Onafhanklike Kontrakteurs.

Die partye en hul onderskeie personeel is en sal onafhanklike kontrakteurs wees en geen party kragtens hierdie ooreenkoms sal enige reg, mag of gesag hê om enige namens die ander party uitdruklike of stilswyende verpligtinge op te tree of te onderdruk nie.

8.2 Opdrag.

Die Adverteerder mag nie sy regte, verpligtinge of verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms aan enige persoon of entiteit, geheel of gedeeltelik, sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van BMDI toewys nie.

8.3 Afstanddoening.

Geen afstanddoening van enige bepaling of van enige reg of middel wat hierin vervat is nie, sal van krag wees tensy dit skriftelik en onderteken is deur die party teen wie sodanige afstanddoening nagekom word. Geen vertraging in die uitoefening nie, geen aanspreeklikheid met betrekking tot of geen gedeeltelike uitoefening van enige reg of remedie sal 'n afstanddoening van enige ander reg of remedie of toekomstige uitoefening daarvan wees nie.

8.4 Afskeidbaarheid.

As 'n hof met bevoegde jurisdiksie bepaal dat enige deel van die Ooreenkoms ongeldig of onafdwingbaar is, sal die ongeldige of onafdwingbare gedeelte beskou word as vervang deur 'n geldige afdwingbare bepaling wat die voorneme van die oorspronklike gedeelte en die res van die Ooreenkoms ooreenstem sal in werking tree.

8.5 Kennisgewing.

Die Adverteerder se elektroniese bevestiging en aanduiding van die aanvaarding van hierdie T & V’s by die indiening van sy intekeningskennisgewings sal as skriftelik beskou word en sal geag word afgelewer te word wanneer dit per e-pos ontvang word, of andersins wanneer 'n harde kopie-inskrywing per landpos ontvang word. Alle kennisgewings sal aan die partye gerig word by die adresse wat gegee word, naamlik die BMDI se adres soos geadverteer op sy webwerf, en die Adverteerder se adres soos aangedui in die intekening, of op sodanige ander adres as wat party van tyd tot tyd kan kies en aanwys deur skriftelike kennisgewing aan die ander party.

8.6 Wysiging.

BMDI behou die reg om eensydig eenmalig hierdie T & V’s te wysig, met dien verstande dat sodanige wysigings nie op die loop van enige lopende advertensie sal geld nie.

8.7 Beheer van wet en plek.

Hierdie Ooreenkoms word aangegaan en sal in alle opsigte beheer word deur die wette (wette) en die gemene reg van die Republiek van Suid-Afrika, sonder inagneming van die beginsels van konflik van wette. Die Adverteerder stem in en afstand doen van enige besware teen die eksklusiewe persoonlike jurisdiksie van die Republiek en howe in Suid-Afrika vir die bepaling van enige eis of kontrovers wat voortspruit uit of verband hou met die Ooreenkoms. Die Adverteerder verwerp ook enige besware teen die plek in sodanige howe weens ongerieflike forum of enige ander basis.

8.8 Oorlewing.

Die definisies in die T & V’s en die onderskeie regte en verpligtinge van die partye in terme hiervan, sal enige beëindiging of verstryking van hierdie Ooreenkoms oorleef.

8.9 Volledige Ooreenkoms.

Die T & V’s, tesame met alle ander relevante dokumente en kommunikasie, hetsy skriftelik, of in elektroniese vorm en wat deel vorm van die inskrywing en ooreenkoms soos hierin omskryf en wat by wyse van verwysing ingesluit is, vorm die volledige en eksklusiewe verklaring van alle onderlinge begrippe tussen die partye met betrekking tot die onderwerp, vervanging van alle vorige of gelyktydige voorstelle, kommunikasie en begrip, mondeling of skriftelik.

Is jy gereed om jou advertensies op Boer met die Internet te plaas?

Plaas 'n advertensie +